Foto: Per-Inge Johnsen

HLFs Landsmøte 2022 i Bodø
16. – 19. juni.

•••

Velkommen til Landsmøte og Frivillighetens dag
16. – 19. juni på Scandic Havet.

Frivillighetsdagen vil markeres 16. juni kl. 12 til 17.

Landsmøtet starter fredag 17. juni kl 09.00 og avsluttes søndag 19. juni med lunsj.

HLFs vedtekter § 4:” Delegatene velges på fylkeslagets årsmøte blant kandidatene foreslått av lokallagene, og basert på fylkeslagets medlemstall ved årsskifte før Landsmøtet, etter følgende fordelingsnøkkel.

Eksempel:

 • 0- 1000 medlemmer:           4 delegater inkl. fylkesleder
 • 1001- 2000 medlemmer:     5 delegater inkl fylkesleder
 • 2001- 3000 medlemmer:    6 delegater inkl fylkesleder
 • 3001- 4000 medlemmer:    7 delegater inkl fylkesleder osv

Dersom fylkeslaget har lag som har mer enn 1000 medlemmer, skal dette eller disse lagene være representert med 1 delegat for hvert tusende medlem. Slike landsmøtedelegater går av fylkeslagets totalkvote og velges av fylkeslagets årsmøte.

Sammenslåtte fylkeslag har fått tilsvarende innslag av delegater som før sammenslåingen.

 • Alle delegatene (foruten fylkeslagslederen og delegat fra lag med over 1.000 medlemmer) skal velges på fylkeslagets årsmøte blant de kandidatene som er foreslått av lokallagene.
 • Hvert lokallag anbefales å foreslå inntil 2 delegater i prioritert rekkefølge. Det er for å sikre at det er nok kandidater å velge i forhold til antall delegater som kan sendes. Forslaget skal sendes til fylkeslagets styre eller valgkomite innen gitt frist, som settes av fylkesstyret eller det enkelte fylkes valgkomité. Liste med alle foreslåtte kandidater sendes ut sammen med de øvrige årsmøtedokumentene, senest 14 dager før årsmøtet. Fylkeslaget årsmøte bestemmer hvor mange varadelegater som skal velges.
 • På fylkeslagets årsmøte blir alle de innkomne forslagene satt opp til valg, uten prioritert innstilling. Det anbefales først å velge blant de kandidater som er 1. prioritert fra lokallagene. De stemmeberettigede setter opp antall navn som tilsvarer antall delegater som skal velges på samme stemmeseddel. De kandidatene som har fått flest stemmer er valgt som delegater. De kandidatene som havnet «under streken» anbefales å være varadelegater. Fylkeslagets årsmøte bestemmer hvor mange varadelegater som skal velges, det bør vedtas før årsmøte går til valg av delegater.

Delegater som velges til Landsmøte skal representere hele fylket og ikke eget lokallag slik det var før. Det er viktig å velge delegater som setter seg inn i alle sakene og kan, fra talestolen, komme med innspill, argumenter og eventuelle endringsforslag som gagner saken. Delegaten har et stort ansvar, vedtak som fattes skal gjelde for hele organisasjonen i 3 år.

HLF sentralt dekker kr. 2000,- pr. delegat. Fylkeslag og lokallag, i samarbeid, må dekke de resterende kostnadene (for reise og opphold). Siden delegatene representerer fylkeslaget, må alle lokallag være med å dekke kostnadene. Følgende alternativer til fordelingsnøkkel anbefales, men dette må avgjøres på hvert enkelt fylkeslags årsmøte:

 • Alternativ 1:
  Fylkeslaget betaler for fylkesleder, lokallagene betaler for delegatene etter en fordelingsnøkkel basert på antall medlemmer
 • Alternativ 2:
  Lokallagene betaler for delegatene inkl. fylkesleder etter en fordelingsnøkkel basert på antall medlemmer
 • Alternativ 3:
  Fylkeslaget bevilger en sum, resterende betales av lokallagene etter en fordelingsnøkkel basert på antall medlemmer

Det er elektronisk påmelding. Påmeldingsskjemaet vil inneholde ulike pakkepriser.

Det åpnes for påmelding fra 15. mars.

HLF fakturerer fylkeslagene for delegater. Fra totalsummen, trekker HLF fra kr 2000,- pr delegat.

For eventuelle observatører og/eller ledsagere, sendes faktura til adressen som er oppgitt i påmeldingen.

Fylkeslaget ordner selv med bestilling/betaling av reise. Delegatene får dekket sine utgifter direkte fra sitt fylkeslag.  Det skal ikke sendes reiseregning til HLF sentralt.

Last ned Landsmøtepapirer her

Det er kort avstand fra Bodø Lufthavn til Scandic Havet hotell. Ser mer informasjon her.

Priser

Oppgitte priser er pr person. Den enkelte må selv betale direkte til hotellet for evt drikke til maten, annen drikke/snacks eller ekstra måltider som ikke inngår i valgt pakke.

Frister:

Påmeldingsfrist er 19. april 2022

Frist for innsending av forslag til Landsmøtet, saker og vedtektsendringer: 17.mars 2022

Forslag til valgkomiteen: 17. mars 2022

••• Det er sendt ut brev fra valgkomiteen med nærmere orientering om dette. Se også annonse i Din Hørsel nr. 6/2021. •••

Frivillighetens dag 2022

I Frivillighetsåret 2022 har HLF valgt 16. juni som sin frivillighetsdag. Dagen vil markeres i Bodø på landsmøtehotellet fra kl. 12.00-17.00

Vi vil hylle HLF sin frivillighet ved å trekke frem utvalgte deler av alt det gode arbeidet som gjøres over hele landet. Fokus vil være likepersoner – herunder hørselshjelperne, arbeid som gjøres for barn og unge, HØT-kampanjer og våre brukermedvirkere. I tillegg vil det være HLF Frivillighetsaktivitet i Bodø sentrum både før og etter markeringen på hotellet.

Landsmøtet og observatører

Delegatene må gjøres oppmerksom på sitt ansvar ovenfor fylkeslag og lokallagene. De reiser ikke til Landsmøtet på vegne av sitt eget lokallag eller seg selv, men på vegne av hele fylkeslaget med alle dets lokallag.

 • Det er mulig for lagene å sende observatører til Landsmøtet så langt det er plass.

Studiemateriell om landsmøtesakene

For at delegatene fra fylkeslaget skal få mulighet til å diskutere landsmøtesakene på forhånd, vil HLF utarbeide studiemateriell, med fokus på en del av sakene som skal behandles.

Studiemateriellet bør organiseres som en studiering i regi av fylkeslaget og det vil bli utsendt sammen med landsmøtesakene, innen 17. mai 2022.

Studieringen kan være åpen for andre enn bare delegatene, slik at tillitsvalgte som ikke skal på landsmøtet, kan få komme med innspill til delegatene til de respektive sakene.

Det gis tilskudd for studieringen ved registering i FunkisKurs.

Dersom det er ønskelig med en slik studiering for delegatene, anbefaler vi at delegatene som blir valgt på fylkesårsmøtet, og evt. andre tillitsvalgte, avtaler tidspunkt for samlingene umiddelbart etter at årsmøtet er ferdig.

Kontaktinfo

Inger Marie Tørnquist
Tlf: 975 26 472
E-post: imt@hlf.no

Roar Råken
Tlf: 413 03 243
E-post: raaken@hlf.no

eller

Jorunn Fredheim
Tlf: 922 38 065
E-post: fredheim@hlf.no